• ICON“最近点啊?”

  版权声明:转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及本声明
  http://www.blogbus.com/faydau-logs/3299011.html

    呢句问候语,真系令人好尴尬啊!

    “最近点啊?”如果译成英文,既系"how are u?"啦。记唔记得呢段对话:"how are u?" "fine,thank u,and u?" "i'm fine 2." 都好似可以对答如流,其实觉唔觉得好行架姐?谂落其实无咩真正意义,大家fine完一轮,好可能就系向朋友诉苦,讲工作或者生活的不如意。

    如果系倾紧电话,人地问我“最近点啊?”都可以一句带过咯,好快就可以切入正题。

    有无试过网聊时被人问“最近点啊?”呢?我发现,有几个朋友总喜欢在QQ或者MSN上面第一句就问,“最近点啊?”我真系唔知点答距地。因为我每日生活都唔同,状态都唔同,距问我点,第一反应都好想将当时既状态话距知,但系又发现网聊啊,要打字啊,点打得甘多啊?再加上距打四个字问我,我要打返甘多只字答距,如果距再问“点解甘啊?”甘就更加弊!我又要将来龙去脉打俾距,好似有d唔多抵喔。所以,我通常都会好应付式甘复距“都系甘”。到头来,都系行,无其他。行完一轮先再讲正题,觉得都几浪费,浪费时间,浪费资源。

    其实可唔可以第一句就切入正题呢?你究竟想问我咩,第一句就问好无?

    可能我而家既状况就系忙到七彩,无咩时间闲聊啦,所以甘唔中意做D浪费时间既野咯。

  分享到: